Kontakt

Reklamácie, výmenu či odstúpenie od kúpnej zmluvy posielajte poštou na adresu:

STARSTYLE s.r.o.
P.O.BOX 6
946 19 Číčov

Sídlo:

STARSTYLE s.r.o.
Dunajská 558
946 19 Číčov

IČO: 50 82 3981

DIČ: 2120509776

IČ DPH: SK2120509776

E-mail: info@starstyle.sk

Telefonická objednávka, reklamácia:
+421 917 916 444  (v pracovné dni od 09:30 do 12:00 - od 13:00 do 15:30)

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra - vložka 43085/N

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitrianský kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)