Obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen„obchodní podmínky“) se především řídízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající:
STARSTYLE s.r.o.,IČO 50 82 3981, DIČ 2120509776
se sídlem 930 07 Medveďov 248, SLOVENSKO
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Trnava - vložka č. 53887/T

a

Kupující:
Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží prostřednictvím webové stránky http://www.starstyle.cz (dále jen webová stránka), případně prostřednictvím elektronické pošty či elektronicky.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Dále je předmětem těchto obchodních podmínek poskytnutí informací spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 občanského zákoníku.
 2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího nebo která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu, je spotřebitel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 3. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího nebo která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu, je právnickou osobou či podnikatelem, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, jen je-li to výslovně v těchto obchodních podmínkách uvedeno. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 4. Není-li úprava práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím obsažena v těchto obchodních podmínkách, postupuje se podle právní úpravy platných a účinných právních předpisů, zejm. podle občanského zákoníku.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu k dispozici na webové stránce.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, a to včetně těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu zobrazuje běžně dodávané zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zobrazovaného zboží. Dostupnost daného zboží bude kupujícímu potvrzena na základě jeho dotazu zaslaného emailem, telefonicky, případně po odeslání objednávky.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poštovné a balné je však vždy uváděno zvlášť. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Při zjevně nesprávně uvedené ceně je však prodávající kupujícího i po odeslání jeho objednávky informovat o správné výši ceny s tím, že kupující není povinen v takovém případě kupní smlouvu uzavřít. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, nejsou-li výslovně uvedeny také náklady spojené s balením a dodáním zboží do jiného státu.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, dodací adresu a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Zboží je možné objednat prostřednictvím webového rozhraní obchodu, elektronické pošty nebo telefonicky. Ve všech těchto případech se postupuje podle těchto obchodních podmínek.
 6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "závazně potvrdit objednávku".
 7.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami důkladně seznámil a že jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.
 9. Objednávka kupujícího uskutečněn v jakékoliv formě je pro kupujícího závazná.
 10. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámený  s tím, že bude povinen zaplatit kupní cenu objednaného zboží. Prodávající má práv na zaplacení kupní ceny řádně a včas. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
 11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, případně odesláním zboží na doručovací adresu uvedenou kupujícím.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 15. Při objednání zboží prostřednictvím elektronické pošty kupující uvede v e-mailové zprávě odeslané na adresu info@starstyle.cz přesný název zboží a formu vyhotovení, velikost, počet objednaných kusů, jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a způsob platby a doručení. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů uvedených v tomto ustanovení
 16. Při telefonické objednávce uvede kupující název zboží a formu vyhotovení, velikost, počet objednaných kusů, jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a způsob platby a doručení. Podmínkou platnosti objednávky je uvedení veškerých údajů uvedených v tomto ustanovení
 17. Kupující má právo objednávku zruš (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání, a to prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky.
 18. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud není schopný dodat kupujícímu objednané zboží řádně a včas, a to z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. o odstoupení od smlouvy musí prodávající informovat kupujícího bez zbytečného odkladu e-mailovou zprávou či telefonicky. V případě, že kupující již uhradil celou nebo část kupní ceny, budou mu finanční prostředky vráceny stejným způsobem do 15 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.¨
 19. Kupující je zejména povinen včas převzít zboží, zaplatit prodávajícímu kupní cenu v době splatnosti, potvrdit doručení zboží na dodacím listě, případně na jiném dokumentu potvrzujícím doručení a převzetí zboží.
 20. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z právních předpisů může prodávajícímu odpovídat za škodu vzniklou v důsledku porušení takových povinností.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou,je-li tato možnost prodávajícím nabízena.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání jsou závislé na zvoleném způsobu dodání kupujícím, přičemž přesná výše nákladů bude kupujícímu sdělena před odesláním objednávky po volbě způsobu dodání.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je splatnost kupní ceny uvedena kupujícímu v potvrzení objednávky.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím uvedeno jinak.
 8. Prodávající vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která je přiložena k zásilce zboží a slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 9. Náklady spojené s doručením zboží jsou kupujícímu sděleny před odesláním závazné objednávky a na webových stránkách v sekci doprava a poštovné.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit dle právních předpisů, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do 30 dnů od akceptace objednávky. Pokud není možné zboží v této lhůtě dodat, mohou se strany dohodnout na poskytnutí dodatečné lhůty.
 6. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem. V případě, že zboží nebude kupujícímu doručeno do 4 pracovních dní, je kupující povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
 7. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození a vady zboží způsobené užíváním tovaru v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí pro typické užívání zboží, neodborným užíváním zboží, zanedbáním péče o zboží, nadměrným zatěžováním zboží, užíváním zboží v rozporu s kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami nebo právními předpisy, vyšší mocí nebo působením přírodních sil nebo úmyslném poškozením zboží kupujícím nebo třetí osobou.
 8. Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Při uplatnění reklamace zašle kupující prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím písemné uplatnění reklamace spolu s dokladem prokazujícím koupi zboží a jeho doručení. Kupující při uplatnění reklamace uvede identifikaci kupujícího, číslo objednávky, popis zboží s uvedením kódu, velikosti, barvy, množství a ceny, číslo bankovního spojení, požaduje-li kupující vrácení peněz a datum a podpis kupujícího.
 10. Pokud kupující nedoloží při reklamaci doklady uvedené v předchozím ustanovení, vyzve jej prodávající e-mailem nebo telefonicky k jejich doplnění, případně k doplnění chybějících údajů.
 11. Prodávající není povinen převzít reklamované zboží zaslané kupujícím na dobírku.
 12. Při zaslání zboží k reklamaci je nutné jej zabalit tak, aby se předcházelo k jeho poškození či zničení při přepravě.
 13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 14. Kupující má právo na úhradu skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s uplatnění oprávněné reklamace vad zboží.
 15.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na doručovací adresu sdělenou kupujícím.
 2. Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu, na adresu sídla prodávajícího nebo na jinou adresu prodávajícího určenou pro doručování a sdělenou kupujícímu e-mailem nebo zveřejněnou na webových stránkách.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší české obecné soudy.
 2. Orgánem státního dozoru nad dodržováním veřejnoprávních předpisů na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 5. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 7. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 8. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 9. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit na emailové adrese: ....info@starstyle.sk............ Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a spory budou řešeny českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018
Odstúpenie od zmluvy 18.34 KB