Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,

abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich dat a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dbáme o jejich bezpečnost.

1. Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost STARSTYLE, s.r.o., zapsaná v OR OS Trnava, odd. Sro., Vl.č. 53887/T, se sídlem 930 07 Medveďov 248, SLOVENSKO, IČO: 50 823 981, email: info@starstyle.sk (dále jen "provozovatel").

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Eshop

Abychom mohli vyřídit vaši objednávku a splnili všechny zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávce, údaje o platbách, kontaktní osoba, tel. č., email.

Evidence reklamací

Abychom mohli vyřídit vaši reklamaci, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa a druh pobytu, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o reklamovaném zboží, číslo bankovního účtu, údaje o platbě, způsob vyřízení reklamace, tel. č., email, podpis, jméno a příjmení kontaktní osoby, tel. č. kontaktní osoby.

Marketing

S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, email, tel. č., IP adresa, cookies.

3. Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

E-shop

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy přes internet a její plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.

Evidence reklamací

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu uplatnění vaší reklamace za účelem jejího vybavení. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, z důvodu plnění zákonné povinnosti.

Účetnictví

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů o účetnictví.

Uživatelský účet

S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje k vytvoření uživatelského účtu.

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím zvoleného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Cookies

S vaším souhlasem zpracováváme i vaši IP adresu a cookies. Tyto údaje používáme ke zlepšení funkčnosti webové stránky a k reklamním a remarketingovým účelům.

Reference

S vaším souhlasem zveřejňujeme fotografie, které jste nám poskytli za účelem hodnocení našeho zboží.

4. Jak nám můžete dát souhlas?

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů nám můžete dát zaškrtnutím příslušného políčka.

5. Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat

 • zasláním oznámení na email info@starstyle.sk
 • zasláním oznámení poštou na adresu STARSTYLE, s.r.o. Dunajská 558, 946 19 Číčov, SLOVENSKO

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelem splnění našich smluvních povinností poskytujeme vaše osobní údaje dopravci.

V případě reklamace je poskytujeme, na základě zvláštního zákona, dopravci a dodavateli.

Na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené v souladu s GDPR poskytujeme vaše osobní údaje externí účetní společnosti a poskytovateli webhostingu a reklamních služeb týkajících se webové stránky.

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Účetní doklady jsou uchovávány po dobu 10 let.

Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uchovávány po dobu vyřízení objednávky a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace.

Dokumenty týkající se reklamace jsou uchovávány po dobu 5 let.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, dokud svůj souhlas neodvoláte.

8. Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepřenášíme do žádné třetí země, kromě ČR, kde je umístěn server.

9. Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na emailinfo@starstyle.sk. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz), pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

10. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v administraci webové stránky. Webová stránka je uložena na serveru v ČR a zpracována společností WBX, s.r.o.

11. Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. Osobní údaje uložené na pracovním počítači jsou zabezpečeny heslem. Uživatelská jména a hesla si spravuje každá ze způsobilých osob samostatně. Pracovní počítače jsou chráněny antivirovým programem AVAST. Osobní údaje uložené na pracovním počítači jsou šifrovány. Osobní údaje uložené v administraci webové stránky jsou chráněny před třetími osobami.

12. Jaká máte práva?

a) Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud ano, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

c) Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely, pro které jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • vznesete námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

d) Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud

 • nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich správnost;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, ale vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezily;
 • vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;
 • vznesete námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

e) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

f) Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete vznést námitku proti jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření profilu zákazníka,

Můžete vznést námitku proti jejich zpracování jen z osobních důvodů.

13. Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

 • zasláním oznámení na email info@starstyle.sk
 • zasláním oznámení poštou na adresu STARSTYLE, s.r.o. Dunajská 558, 946 19 Číčov, SLOVENSKO

Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejich vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jakým žádost podáte.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 1.9.2018.
Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.